29 71 35 83 [email protected]

Vedtægter for DSI NETTET II

Etableret i henhold til Lov om Social Service.

1

Fondens navn er Den selvejende institution NETTET II.

Fonden er stiftet af Den selvejende institution NETTET.

2

Fondens hjemsted er Lyngby – Taarbæk Kommune.

3

Fondens formål er at skabe rammer for boliger for psykisk syge mennesker i kortere eller længere perioder.

Det er desuden Fondens formål med udgangspunkt i Fondens kerneværdier – nærvær, respekt, faglighed og ansvar at forsøge at hjælpe beboerne gennem en udviklingsproces, der gør, at beboerne bliver i stand til at klare en så selvstændig tilværelse som muligt.

Fondens formål kan opfyldes ved erhvervelse af fast ejendom.

Fondens formål er almennyttigt/ velgørende.

4

Fondens bestyrelse består af 3 medlemmer, som udpeges/ vælges på følgende måde:

A. 2 medlemmer udpeges ud fra uddannelsesmæssig og /eller erfaringsmæssig kompetence inden for arbejdet med fondens målgruppe.

B. 1. medlem vælges af og blandt de ansatte i NETTET II.

Bestyrelsen er selvsupplerende for så vidt angår punkt A.

5

De under § 4 punkt A. nævnte bestyrelsesmedlemmer udpeges for 2 år ad gangen fra 1. januar til 31. december. Det ene bestyrelsesmedlem udpeges i lige år, det andet i ulige år.

Måtte bestyrelsen ikke senest med udgangen af december måned have valgt eller taget de fornødne initiativer til udpegning af et nyt bestyrelsesmedlem fortsætter medlemmet i en ny 2 års periode.

Genudpegning kan finde sted.

Personalerepræsentanten i bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen af og blandt de ansatte. Valget finder sted i januar måned.

Afgår bestyrelsesmedlemmer skal nye udpeges uden ugrundet ophold, således at bestyrelsen altid består af 3 personer.

6

Bestyrelsen konstituerer sig med formand på førstkommende møde efter 1. januar i alle lige år. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

7

Bestyrelsen overvåger fondens drift og bestyrelsen er ansvarlig for, at fonden drives i overensstemmelse med den meddelte godkendelse i henhold til Lov om social Service.

8

Bestyrelsen ansætter en daglig leder til varetagelse af den daglige ledelse og driften af fonden.

Den daglige leder ansætter og afskediger det øvrige personale.

Lederen fungerer som sekretær for bestyrelsen.

9

Fondens regnskab følger kalenderåret. Det reviderede regnskab for det foregående år fremlægges inden den 1. april hvert år.

Bestyrelsen påser, at der føres nøjagtigt regnskab, som viser drifts-, anlægs- og etableringsudgifter samt formuebevægelser.

Det af bestyrelsen underskrevne regnskab fremsendes til tilsynsmyndigheden til godkendelse, så længe fonden måtte være godkendt i henhold til lov om social service.

Regnskabet, der skal udarbejdes i henhold til lovgivningen og eventuelle godkendelsesbetingelser, skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

Bestyrelsen påser, at der udarbejdes budget for fondens drift, og at budgettet fremsendes til tilsynsmyndigheden til godkendelse, så længe fonden er godkendt i henhold til lov om social service.

Fondens bestyrelse er ikke pligtig at anbringe fondens midler i et forvaltningsinstitut, men kan ansætte en administrator, som forestår anbringelsen og administrationen af fondens økonomi i øvrigt, eller på baggrund af beslutning i bestyrelsen bestemmer anbringelsen af fondens midler.

10

Fondens tegnes af den daglige leder og bestyrelsesformanden eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse. Fonden kan delegere sin tegningsret vedrørende konkrete dispositioner til lederen af fonden i henhold til beslutningsprotokollat (prokura).

11

Fondens midler kan ikke anvendes af enkeltpersoner til private formål, ligesom et eventuelt driftsoverskud kun kan anvendes i overensstemmelse med fondens formålsparagraf – dog efter fradrag af rimelige henlæggelser til konsolidering – eller til nedsættelse af næste års opholdsbetaling, alt efter forelæggelse for tilsynskommunen, så længe fonden er godkendt i henhold til lov om social service.

12

For fondens forpligtelser hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til fonden skal respekteres.

13

Væsentlige beslutninger, fonden vedrørende, såsom køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt indgåelse og ophævelse af lejekontrakter træffes af bestyrelsen i enighed.

Ændring i nærværende vedtægter samt beslutning om opløsning af fonden kan i enighed besluttes af bestyrelsen på to på hinanden følgende møder med mindst 14 dages og højst 1 måneds varsel. Eventuel beslutning i henhold til nærværende paragraf skal godkendes af tilsynsmyndigheden og fondsmyndigheden.

I tilfælde af fondens opløsning skal dens eventuelle nettoformue anvendes til beslægtede formål efter enig beslutning i bestyrelsen og med godkendelse fra fondsmyndigheden og tilsynsmyndigheden, såfremt fonden måtte være godkendt i henhold til lov om social service på ophørstidspunktet.

Fondens grundkapital udgjorde pr. stiftelsen kr. 10.000,00, der foreligger kontant og er indbetalt på en konto i fondens navn og med den klausul at beløbet alene kan hæves med fondsmyndighedens og bestyrelsens godkendelse.

Administrationen

[email protected]

Ledige pladser

Administration

Adresse:  Ingersvej 10, 2600 Glostrup

Email: [email protected]