Ansættelsesprocedure i DSI NETTET I

Ansættelsesprocedure i DSI NETTET I (rev. juni 2012) – hent som .pdf

 

I NETTET I skelnes mellem:

 

 • fastansættelse samt vikaransættelse over 3 måneder
 • vikaransættelse under 3 måneder

 

Fastansættelse og vikaransættelse over 3 måneder:

 

Deltagerkreds

Leder, tillidsrepræsentant, nærmeste kollegaer/team samt evt. brugerrepræsentanter.

 

Stillingens indhold

Leder drøfter med teamet, hvilke opgaver den kommende medarbejder skal varetage. Dette sker ud fra teamets samlede opgave og ud fra teamets øvrige kompetencer.

 

Annoncering

Leder beslutter i samråd med det pågældende team, hvor og hvordan stillingen opslås.

Stillingen kan evt. alene opslås internt i NETTET I. Opslås stillingen eksternt vil stillingen altid blive lagt på hjemmesiden. Leder udfærdiger med sparring fra teamet teksten til evt. annonce.

 

Udvælgelse

Lederen udvælger i samråd med teamet/repræsentanter for teamet, hvilke ansøgere, der skal indkaldes til samtale.

Leder kontakter ansøgerne omkring tidspunkter for samtalen og informerer om samtalens indhold og form.

 

Ansættelsessamtale  

Form: Der afsættes 50 min. til hver samtale. Generelt afholdes kun en ansættelsessamtale pr. ansøger, men der kan forekomme situationer, hvor en 2. samtale kan være givende.

Leder og medarbejdere snakker med ansøger ca. ½ time. Derefter er der 20 min. time-out, hvor ansøgeren er til samtale med evt. brugerne/beboerne. Formålet med time-out´en for personale og evt. ansøger er at få tid til at reflektere over faglige og personlige kvalifikationer, dynamik og kemi og finde ud af, om der er emner eller temaer, som skal uddybes efterfølgende.

Til slut er der 10 min. til opsamling og udveksling af refleksioner med ansøger og personale/ leder.

Leder byder velkommen og skitserer forløbet. Leder opsummerer refleksionerne efter time-out og afslutter samtalen. Forinden orienteres ansøger om antallet af ansøgere, og hvornår ansøger vil få svar.

 

Indhold  

Medarbejderne fortæller kort om dem selv. Ansøger fortæller kort om sig selv.

 

Temaer  

 • Der spørges til kendskab til NETTET I – praktik/på studiet/hjemmesiden mv. Hvorfor  søges job i NETTET I. Refleksioner på dette.
 • Orientering om stedet og arbejdsopgaverne – recovery, rehabilitering, ligeværd, brugerindflydelse. Refleksioner på dette.
 • Alene arbejde kontra arbejde i teamet – lille som stort
 • Særlige faglige og personlige kompetencer- IT, musiske, kreative, praktiske, kostmæssige.
 • Selvtilrettelæggende arbejde, hvad betyder det  – særlig løn for dette. Refleksioner på dette.
 • Telefonordning

 

Forhandling af ansættelsesvilkår og løn

Økonomi- og personalekonsulenten har inden ansættelsessamtalerne udarbejdet forslag til lønfastsættelse. Denne har været drøftet mellem tillidsmand og leder.

Tillidsmanden fortæller om den solidariske lønpolitik, der er i NETTET I.

Leder fortæller om NETTET I’s udspil.

Der udspørges til afholdelse af ferie og evt. restferie.

 

Efter alle ansættelsessamtaler

Efter at alle samtaler er afholdt, mødes evt. beboere/brugere, medarbejdere og leder.

Evt. brugerne/beboerne fortæller, hvad ansøgerne har fortalt og vist under samtalerne med dem.

Medarbejderne fortæller, hvad ansøgerne har fortalt og vist under samtalerne med dem.

Herefter drøfter brugerne/beboerne hvem, de er interesseret i som ny medarbejder efter at have hørt, hvad medarbejderne har fortalt  – ud fra kriterierne:

 • hvem har de umiddelbart mest tillid og tryghed ved?
 • hvem kan tilføre aktiviteten noget særligt eller ekstra/nyt?

Medarbejderne oplyser, hvem de er interesseret i som ny kollega ud fra samme kriterier.

Ved stillingtagen til hvem, der skal tilbydes stillingen, tilstræbes enighed. Kan dette ikke skabes, beslutter leder ud fra diskussionen og de faglige hensyn til opgaveløsningen i NETTET I, hvem der tilbydes stillingen.

 

Ansættelse og afslag

Leder meddeler telefonisk svar til den ansøger, der vil blive tilbudt stillingen.

Leder giver skriftlig eller mundtligt begrundet svar til øvrige ansøgere.

Leder fremsender ansættelseskontrakt til den kommende medarbejder. Når kontrakten er kommet underskrevet tilbage fremsender kollegaerne introduktionspapirer med angivelse af mødetid og arbejdstider de første 7- 14 dage.

 

Vikaransættelse under 3 måneder

 

Vikaransættelse på under 3 måneder kan ofte være meget akutte. Er der tid og mulighed følges nedenstående procedure.

 

Deltagerkreds

Ved vikaransættelse under 3 måneder deltager leder samt hele – eller dele af – teamet.

 

Stillingens indhold

Leder drøfter med teamet, hvilke opgaver den kommende medarbejder skal varetage. Dette sker ud fra teamets samlede opgave og ud fra teamets øvrige kompetencer.

 

Annoncering

NETTET I vil ofte have en række kontakter at trække på til en akut rekruttering via tidligere studerende, samarbejdspartnere og netværk.

 

Udvælgelse

Leder udvælger i samråd med teamet hvilke mulige kandidater, der skal kontaktes.

Leder kontakter kandidaterne og orienterer om funktionens indhold. Der indkaldes til en samtale med teamet og/eller leder.

 

Temaer

 • Orientering om stedet og arbejdsopgaverne – emner, der yderligere berøres i samtalen kan være recovery, rehabilitering, ligeværd, brugerindflydelse.

 

Forhandling af ansættelsesvilkår og løn

Økonomi og personalekonsulenten udarbejder forslag til lønfastsættelse. Denne har været drøftet mellem tillidsmand og leder.

Leder orienterer om NETTET I’s udspil.

 

Leder fremsender ansættelseskontrakt til den kommende medarbejder. Medarbejderne sender introduktionspapirer med angivelse af mødetid og arbejdstider i hele vikariatets løbetid.

Ledige pladser

Administration

Adresse:  Ingersvej 10, 2600 Glostrup

Email: [email protected]